serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

B04 Viruses .
B04.820 RNA Viruses .
B04.820.250 Flaviviridae .
B04.820.250.700 Pestivirus .
B04.820.250.700.150 Diarrhea Viruses, Bovine Viral .
B04.820.565 Picornaviridae .
B04.820.565.284 Enterovirus .
B04.820.565.284.200 Enterovirus, Bovine .
B04.820.650 Retroviridae .
B04.820.650.589 Lentivirus .
B04.820.650.589.500 Lentiviruses, Bovine .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Lentiviruses, Bovine .
Bovine Lentivirus .
Lentivirus, Bovine .
Bovine Lentiviruses .
1.00
 
Lentivirus .
Lentiviruses .
Lentivirinae .
0.75
 
Diarrhea Viruses, Bovine Viral .
Bovine Diarrhea Virus .
Bovine Pestivirus .
Bovine Diarrhea Viruses .
Bovine Pestiviruses .
Diarrhea Virus, Bovine .
Diarrhea Viruses, Bovine .
Pestiviruses, Bovine .
Virus, Bovine Diarrhea .
Viruses, Bovine Diarrhea .
Bovine Viral Diarrhea Viruses .
Diarrhea Virus, Bovine Viral .
BOVINE PESTIVIRUS .
MUCOSAL DISEASE VIRUS .
PESTIVIRUS, BOVINE .
BOVINE DIARRHEA VIRUS .
0.64
 
Enterovirus, Bovine .
Bovine Enterovirus .
Bovine Enteroviruses .
Enteroviruses, Bovine .
Bovine enterovirus .
0.61