serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D10 Lipids .
D10.251 Fatty Acids .
D10.251.355 Fatty Acids, Unsaturated .
D10.251.355.255 Eicosanoids .
D10.251.355.255.100 Arachidonic Acids .
D10.251.355.255.100.825 Thromboxanes .
D10.251.355.255.100.825.800 Thromboxane A2 .
D10.251.355.310 Fatty Acids, Essential .
D10.251.355.310.166 Arachidonic Acids .
D10.251.355.310.166.971 Thromboxanes .
D10.251.355.310.166.971.800 Thromboxane A2 .
D12 Amino Acids, Peptides, and Proteins .
D12.776 Proteins .
D12.776.543 Membrane Proteins .
D12.776.543.750 Receptors, Cell Surface .
D12.776.543.750.695 Receptors, G-Protein-Coupled .
D12.776.543.750.695.200 Receptors, Eicosanoid .
D12.776.543.750.695.200.700 Receptors, Prostaglandin .
D12.776.543.750.695.200.700.800 Receptors, Thromboxane A2, Prostaglandin H2 .
D12.776.543.750.695.200.800 Receptors, Thromboxane .
D12.776.543.750.695.200.800.500 Receptors, Thromboxane A2, Prostaglandin H2 .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Receptors, Thromboxane A2, Prostaglandin H2 .
PGH2 Receptors .
Thromboxane A2 Receptor .
H2 Receptors, Prostaglandin .
Prostaglandin H2 Receptors .
Receptor, Prostaglandin H2 .
Receptors, PGH2 .
Receptors, TXA2 PGH2 .
TXA2 PGH2 Receptors .
Prostaglandin H2 Receptor .
Receptors, Prostaglandin H2 .
Receptors, Thromboxane A2 .
Receptors, TXA2-PGH2 .
Thromboxane A2, Prostaglandin H2 Receptors .
TXA2-PGH2 Receptors .
Thromboxane A2 Receptors .
1.00
 
Thromboxane A2 .
A2, Thromboxane .
Rabbit Aorta Contracting Substance .
0.85
 
Receptors, Thromboxane .
Receptors, Thromboxanes .
TP Receptor .
Thromboxane Receptor .
Receptor, TP .
Receptor, Thromboxane .
Receptors, TP .
Thromboxanes Receptors .
Thromboxane Receptors .
TP Receptors .
0.82