serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D02 Organic Chemicals .
D02.455 Hydrocarbons .
D02.455.426 Hydrocarbons, Cyclic .
D02.455.426.559 Hydrocarbons, Aromatic .
D02.455.426.559.847 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons .
D02.455.426.559.847.181 Benzocycloheptenes .
D02.455.426.559.847.181.384 Dibenzocycloheptenes .
D02.455.426.559.847.181.384.100 Amitriptyline .
D04 Polycyclic Compounds .
D04.615 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons .
D04.615.181 Benzocycloheptenes .
D04.615.181.384 Dibenzocycloheptenes .
D04.615.181.384.100 Amitriptyline .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Amitriptyline .
Amineurin .
Amitrip .
Amitriptylin Beta .
Amitriptylin Desitin .
Amitriptylin RPh .
Amitriptylin-Neuraxpharm .
Amitriptyline Hydrochloride .
Amitrol .
Anapsique .
Apo-Amitriptyline .
Damilen .
Domical .
Elavil .
Endep .
Laroxyl .
Lentizol .
Novoprotect .
Saroten .
Sarotex .
Syneudon .
Triptafen .
Tryptanol .
Tryptine .
Tryptizol .
Amitriptylin Neuraxpharm .
Apo Amitriptyline .
Desitin, Amitriptylin .
RPh, Amitriptylin .
1.00
946023